చిరునామా


ఫ్లాంట్ # G-1, సరోజినీ ఎన్క్లేవ్,
శారదాపీఠం రోడ్, చినముషిడివాడ,
విశాఖపట్నం, 530051, ఆంధ్ర ప్రదేశ్, భారతదేశం.
Cell: +91 9247859580, +91 9393122394
E-Mail: guru@avadhanavidya.com

కవి యద్యవధానీ స్యాత్ సంపాద్యం “ధ” చతుష్టయం|
ధైర్యం ధారా ధోరణీచ ధారణాచ సునిశ్చలా ||