1 / 4
శతావధాని డా. రాంభట్ల పార్వతీశ్వర శర్మ
2 / 4
శతావధాని డా. రాంభట్ల పార్వతీశ్వర శర్మ
3 / 4
శతావధాని డా. రాంభట్ల పార్వతీశ్వర శర్మ
4 / 4
శతావధాని డా. రాంభట్ల పార్వతీశ్వర శర్మ

కవి యద్యవధానీ స్యాత్ సంపాద్యం “ధ” చతుష్టయం|
ధైర్యం ధారా ధోరణీచ ధారణాచ సునిశ్చలా ||