అంతర్జాతీయ అంతర్జాల ఏకదిన శతావధానం

వ్యాలీ వేదిక, USA నిర్వహణలో...

దత్తపదులు

  పృచ్ఛకుని పేరు దత్తపది పూరణ Audio-link
1.

డా. జోశ్యభట్ల రాజశేఖర్

హైదరాబాద్, భారతదేశం.

శ్రీ, అభేరి, బృందావని, చారుకేసి - రామ కృష్ణులకు అభేదం.

చూడ శ్రీలనొసంగుచు సూనృతముల

ఒప్పె బృందావనిన్ తా నయోధ్యగాని

చారుకేశీ విలాసాల సౌరు మీర

విష్ణుడే! రామకృష్ణుల! భేరి మ్రోగ!

2.

నల్లాన్ చక్రవర్తుల కిరణ్ (నచకి)

హైదరాబాద్, భారతదేశం.

శాంసంగ్, జియో, ఒప్పో, వివో (రామాయణార్థంలో).

శ్యామ సంగమమెంచగా నమరుడయ్యె

జి యోర్పు వహింపగ రాజవరుడు

తప్పునొప్పని జెప్పక తమ్ముడరిగె

ధర్మరవివో యటంచు త త్ర్పజలు పొగడ

3.

డాక్టర్ శేషం సుప్రసన్నాచార్యులు

హైదరాబాద్, భారతదేశం.

లండను, జపాను, సీత, కుంతి (వేంకటేశ్వర కల్యాణం).

కేలండని తలచినదో

ఆలుగను జపానువృత్తయై శ్రీహరినే!

లీలగు శ్రీకున్ తీరుగ

గ్రోలిన దా సీత యగుచు కొండల రాయున్

(సీత= ఆకాశ గంగ)

4. నేమాని శశకళ, లండన్ అతల, వితల, సుతల, తలాతల (ఇంద్ర సభలో దేవతల చర్చ).

అతలము భూలోకంబున

వితలము నీలోకమునకు వెరసి వచింపన్

సుతలము సద్భువనమునకు

సతము తలాతలము సమము స్వర్గమ్మునగున్!

5. నేమాని రామకృష్ణ, లండన్ పాలు, మీగడ, పెరుగు, వెన్న (రామాయణార్థంలో).

భూమీ! గడగడ వడకకు

భూమీపాలుడు శివధనువును నెక్కిడగా!

ఆ మహి ప్రా పెరుగుమ ఢులి

స్వామీ తావెన్న నహియు సామర్థ్యముతో!

6.

డా. వేంకట శ్రీనివాస్ పులి,

ఫ్లోరిడా, అమెరికా.

నీర, సార, బీర, రార (మద్యపాన నిషేధం).

బీరమ్ముల విడనాడుచు

మారాడక నాయకాళి మనసారంగా!

రారండో మద్యము విడ

నీరమ్య పథమ్ము మేలు నెల్ల ప్రజలకున్!

7. చంద్రశేఖర్ ఉపాధ్యాయుల, లండన్ బాలు, బాపు, రమణ, వేటూరి (సినిమా ఇతివృత్తం).

పాడ గాంధర్వముంబాలు పంచుగొనుచు

వలదు జనభాష యను పేరు బాపుగొనుచు

చెలగె కీర్తికి రమణుడై చిత్రములను

రమ్య వేటూరి సుందరరామమూర్తి!

8.

కృష్ణ వేదుల

జార్జియా, అమెరికా.

కరి, మకరి, హరి, సిరి (రామాయణార్థంలో).

రవిదివ్య కుల కరీంద్రుడు

ధవుడయ్యెను స్థేమకరికి ధాత్రీ సుతకున్

అవతారమొంద హరియే

స్తవమున తనిసిరి కనుగొని సర్వసుపర్వుల్

9.

వేణు దశిగి

ఫిలడెల్ఫియా, అమెరికా.

 

కొంగు, పొంగు, అంగ, మంగ (స్త్రీల ఔన్నత్యం).

కొంగున్ బంగరులన ను

ప్పొంగున్ గద మహిళలనగ పుడమి సతంబున్!

అంగడుల వస్తువేమొకొ?

మంగళముల నిచ్చువారు మానిను లెలమిన్!

10.

సత్యనారాయణ మూర్తి మధిర

ప్లోరిడా, అమెరికా.

 గ్రహ, గృహ, ఆగ్రహ, అనుగ్రహ (మంచి మాటలు).

గ్రహియింపుడు నిగ్రహ మా

గ్రహమును వేపొందకుండ ననిశము ధరలో

గృహమేధి యగుచు మనుజుడు

సహనానుగ్రహము పొంది సార్థకుడగుతన్!

11.

రోహిత్ ఆదిపూడి

జార్జియా, అమెరికా.

బైడెన్, పుతిన్, జాన్సన్, ఇమ్రాన్

(మోడీ నాయకత్వం - ఇండియా అభివృద్ధి)

పీడల్ బోవగ బైడెన్,

కూడన్బెట్టంగ పుతిను గుణ సైనికులన్!,

వీడని సంస్కృతి జాన్సను,

క్రీడల నిమ్రాను చూడ కీర్తింతురయా!

12.

సురేశ్ కొలిచెల

జార్జియా, అమెరికా.

కర్ణ, వర్ణ, పర్ణ, పూర్ణ (మయసభ వర్ణన).

వర్ణములుండియు నుండవు

కర్ణములన్ నిండు గీత కళనిక్వణముల్!

వర్ణింప నపర్ణాసతి

పూర్ణంబుగ కొల్వుతీరు భువి మయసభలో!

13.

శ్రీనివాస్ భరద్వాజ కిశోర్ (కిభశ్రీ)

జార్జియా, అమెరికా.

తిక్కన, కేతన, పోతన, వేమన (ఆధునిక యువతి పోకడ).

కనగ తిక్కన రాదయ కల్మషముల ( తిక్క+ అనగ)

విజయ కేతనమెగురంగ విజయలగుచు

పుణ్య మంది కపోత నభోవిహార

లగును కానవే మన క్రొత్త యతివ ప్రగతి!

14.

శ్రీనివాసరావు అయినాపురపు,

మిస్సోరీ, అమెరికా.

వేప, చెరకు, మామిడి, మిరియము (రామాయణార్థంలో).

కానవే పలు బాధలన్ బడె కర్మధారిగ విష్ణుడే

మానినిన్ చెఱకున్ విధించగ మాయి దానవ నాథుడే

ధీనతుండయి రాక్షసాళియు త్రెళ్ళ తిమ్మిరి యమ్ములన్!

మానవాకృతి జేసె స్వామి! నమామి డింభక మాత్రుడన్!

15.

రమాకాంతరావు చాకలకొండ

హైదరాబాద్, భారతదేశం.

పింగ, లింగ, బింగ, సింగ

(శ్రీలక్ష్మి, భూ, నీల,  బీబీనాంచారి అలిమేలుమంగా సహిత వేంకటేశ్వర స్వామి వారి వర్ణన)

పింగలాస్తోక వస్త్రుడై వేంకటేశు 

డనయమాలింగ నమొనర్చె నమ్మవార్ల

పెక్కు వాసింగనెన్ స్వామి వీరి వలన

బింగముల్ రత్నములు దాల్చి వెలుగు నతడు!

16.

హరనాథ్ గానుగపాటి

న్యూజెర్సీ, అమెరికా.

చిగురుబోడి (అమెరికా అతివల వర్ణన).

చేయు వంటల నేర్పుమై చిగురుబోడి

నిర్వహించును కార్యముల్ నిష్ఠతోడ

అతి వదాన్యలె నమెరికా అతివలనిన

దత్తపదముల గూర్చితి చిత్తమలర!

17.

శఠగోపన్ శ్రీవాత్సవ శేషం

క్యాలీఫోర్నియా, అమెరికా.

నాన్న, కన్న, బాబు, బుజ్జి (యశోదాదేవి కృష్ణుణ్ణి నిద్రలేపడం).

కన్నారగ బాబూయని

మున్నరయని తోషమందు బుజ్జి తనయుచే!

అన్నువుతో శ్రీకృష్ణుని

చెన్నుగ నాన్నా యటంచు చెయ్వుల లేపున్!

18.

శ్రీ రామచంద్ర రావు తల్లాప్రగడ

క్యాలీఫోర్నియా, అమెరికా.

రామ, లక్ష్మణ, భరత, శత్రుఘ్న (కృష్ణ రాయబారం).

పగకు విరామంబిడవలె

నొగి శుభ లక్ష్మణములందు నొప్పెడు పొత్తున్

తగ విది భరత కులేశా!

సగమిచ్చుట మేలు రమణు శత్రుఘ్న సుధీ!

19.

పుల్లెల శ్యామసుందర్

క్యాలీఫోర్నియా, అమెరికా.

చర్చి, యేసు, మేరి, సిలువ (సరస్వతీప్రార్థన).

శాస్త్రములయందు చర్చింప శారదాంబ!

తెలియు గుణమేరికన్ చూడ దివ్య కృతుల!

ఆమెయే సుపూజిత కన్న నన్నిదిశల

పలుకు రాదని గాసిలు వగలు వలదు.

20.

కృష్ణకుమార్ పిల్లలమఱ్ఱి

క్యాలీఫోర్నియా, అమెరికా.

సామీప్య, సాన్నిధ్య, సారూప్య, సాలోక్య (మోక్ష సాధన).

అంద సారూప్యమున్ జపమరయు చుంద్రు

నిలువ సామీప్యమున గుడుల్ నిలుపు చుంద్రు

కీర్తనమ్ముల సాన్నిధ్య వర్తులగుచు

కడకు సాలోక్యులై భక్తి గాంత్రు ముక్తి!

21.

కిరణ్ సింహాద్రి

క్యాలీఫోర్నియా, అమెరికా.

జాతి, మత, కుల, ప్రాంత (ప్రస్తుత సమాజశాంతి).

మతము ముఖ్యము గా దభిమతమె గాని

సంకులంబైన భావాల పంకిలముల

జాతి జాతి యటన్న విజాతి యేల?

ప్రాంతభేదముల్ విడనాడ శాంతి గలుగు!

22.

శ్రీధర్ బిల్ల

క్యాలీఫోర్నియా, అమెరికా.

ఎద్దు, నాగలి, రైతు, పైరు (గయోపాఖ్యానం).

ఎ ద్దుర్మతి నిష్ఠీవన

మిద్దోసిలి వేసెనా గ లిం దగ గయునిన్

పెద్దగ నెదురై తునకల

నెద్దరి యుద్ధమును పై రుచింపగ జేతున్!

23.

సుబు భాగవతి

జార్జియా, అమెరికా.

కాల, కాల, కాల, కాల (సదాశివుడి వర్ణన).

కాలజేయుచు పాపముల్ గ్రాలునతడు

కాలకంఠుడునై స్పూర్తి లీలజూపు

చూడ కాలస్వరూపుడై వేడుకొప్ప

అట్టి కాలాహిమ త్స్థాణునంజలింతు!

24. ఆదిత్య ధవళ, లండన్ భువి, రవి, కవి, దివి (కరోనాలో జనుల కష్టాలు).

భువి మడియు కృచ్ఛ్రదశగా

రవిజూచెడి యాశలేని ప్రజల వ్యథార్తుల్!

కవికలముల నుదయించెను

దివికేగ “కరోన”వ్యాధిదీనస్థితులే!

25. డా. చింతలపాటి మోహన మురళీ కృష్ణ, ఆస్ట్రేలియా. మహర్షి, పోకిరి, మహేశ్, అతడు (రామాయణార్థంలో).

అతడిచ్చె మంత్రమొక్కటి

వితతముగ మహర్షియైన విశ్వామిత్రుం

డతుల మహేశానుడనన్

క్షితిగొనె పో! కిరియ పిదప శ్రీ రాముండై!


మీ స్పందన తెలియజేయండి

Reach us via Email or follow us on social icons below. Thank you.